Praktika eesmärgid

Praktikaasutus on valitud põhjendusega uurida toimetulekukooli igapäevatöö ja -elu lähemalt ning õpilasi tundma õppida. Samuti soovin leida seoseid, kas väike ja turvaline kool tagab toimetulekuraskustes lastele parimad arenguvõimalused ning milline on kooli roll Türi kogukonnas ja ka kaugemal.

Isiklik eesmärk on jälgida erivajadusega lapsi ja võimalusel nendega suhelda, kontakti saavutada.

Üheks praktika eesmärgiks on ka eripedagoogi tööga tutvumine.

Planeeritud tegevusteks on õpetajate ja personali vaatlemine, hiljem samade meetodite proovimine, tundides ja kõikides  tegelustes osalemine, k.a õpilaskodu eluga tutvumine ning väljaspool kooli toimuvatest tegevustest osavõtt. Asutuse tegevuse uurimine missiooni kaudu ning asutuse ülesannete täitmise jälgimine, kooli  tekkelooga kurssi viimine, selgitada tööd sätestava dokumentatsiooni osakaalu,  uurida asutuse arengukava ning praktikandi asutusepoolse juhendaja ametijuhendit, kooli tutvustavaid materjale. Samuti õppida tundma asutuse struktuuri, kliente, partnereid, finantseerimise tagamaid, küsida personali motiveerimis- ja koolitussüsteemi ning selle toimivuse kohta, analüüsida teenuse osutamise/juhtimise protsessi ning selgitada, kas tulemuse kvaliteet on tõusnud, selgitada kaebuste/protestide menetlemise korda.

Samuti ametikohast tuleneva pädevusega esitada ettepanekuid, läbi rääkida senise praktika kitsaskohti ja leida uusi lahendusi, ära nimetada kiiduväärne.